เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
Normthing Marketing storyKarn Nikrosahakiat
ทริคกฎหมาย - ซื้อขาย ต้องรู้กฎหมาย
 • กฎหมาย ซื้อขาย กับธุรกิจ | การทำธุรกิจซื้อขายเกี่ยวข้องกับหลายด้านของกฎหมายที่ต้องรู้และปฏิบัติตาม เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางกฎหมายและรักษาสิทธิของทั้งสองฝ่าย Normthing ที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ และที่ปรึกษาการตลาด กับผู้จัดอีเว้นท์ทางการตลาด จะมาเล่าให้ฟังว่าพื้นฐานกฎหมายเหล่านี้ต้องรู้อะไรบ้าง

  กฎหมาย ซื้อขาย กับธุรกิจเบื้องต้นมีแบบไหนบ้าง?

  กฎหมาย ซื้อขาย กับธุรกิจเบื้องต้นมีแบบไหนบ้าง ต่อไปนี้คือตัวอย่างที่สำคัญที่ผู้ประกอบการไทยเจอบ่อย ๆ ครับ

  สัญญา การซื้อขาย

  การทำ สัญญา ซื้อขายเป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องระบุเงื่อนไขของการซื้อขาย ราคา ระยะเวลา และเงื่อนไขการส่งมอบสินค้าหรือบริการ ผู้ประกอบการที่ทำสัญญาซื้อขายต้องดูให้ดีว่าเป็นสัญญาที่มีเงื่อนไข หรือเงื่อนเวลาหรือไม่ และมีมัดจำกับเบี้ยปรับอย่างไร เป็นสัญญาซื้อขายเฉพาะหรือไม่ การปรึกษาที่ปรึกษากฎหมายย่อมมีความมั่นใจกว่าว่าจะมีข้อมูลเหล่านี้ครบถ้วน

  การเจรจาข้อตกลง

  การนั่งเจรจาข้อตกลงก่อนทำสัญญาสามารถช่วยให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจต้องการและความสามารถทางการค้าของฝ่ายตรงข้าม ซึ่งการเจรจาต่อรองเป็นขั้นต้นของการทำสัญญา ให้คำเสนอ และคำสนองต้องตรงกันในรูปแบบที่รับได้ทั้งสองฝ่าย ซึ่ง Normthing เองก็รับเป็นตัวแทนในการเจรจาเงื่อนไขยาก ๆ อีกด้วย

  การตรวจสอบทรัพย์สิน

  การดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินที่มีการซื้อขายมีความสำคัญ เพื่อรับรู้ถึงสภาพ สิทธิ และหนี้สินที่อาจมีต่อทรัพย์สิน

  สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์

  ตรวจสอบว่าสินค้าหรือบริการที่ถูกซื้อขายไม่ละเมิดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น

  กฎหมายทางภาษี

  รับรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดทางภาษีที่มีผลต่อการซื้อขาย เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้ หรือภาษีธุรกิจ

  การปกป้องสิทธิบัตร

  ระวังไม่ให้ละเมิดสิทธิบัตรของบริษัทหรือบุคคลอื่น ๆ ในกระบวนการซื้อขาย

  การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

  ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน เช่น การจ้างงาน การทำสัญญาแรงงาน และการประมวลผลค่าจ้าง

  การทำธุรกิจซื้อขายเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน และความเข้าใจทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงเป็นสำคัญ เพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมายและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดี

  เบี้ยปรับ และ มัดจำคืออะไรในกฎหมายไทย

  เบี้ยปรับและมัดจำเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางกฎหมายในประเทศไทย เพื่อให้เป็นการป้องกันสิทธิระหว่างเอกชน และเอกชน ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ หรือแม้แต่สัญญาต่างตอบแทน โดยมีความหมายดังนี้

  เบี้ยปรับ

  เบี้ยปรับเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายเป็นโทษเมื่อกระทำผิดกฎหมายหรือข้อบังคับทางกฎหมาย เป็นการลงโทษทางการเงินหรือหนี้การกระทำ เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมหรือปฏิบัติตามกฎหมาย

  มีการกำหนดเบี้ยปรับในกฎหมายหลายประการ เช่น กฎหมายสิ่งแวดล้อม และกฎหมายทางการค้า เป็นต้น

  มัดจำ

  มัดจำคือจำนวนเงินที่ต้องให้ไว้กับอีกฝ่ายเป็นการรับประกันหรือประกันความชำระหนี้ มัดจำมักถูกใช้ในสัญญาการซื้อขายหรือการให้บริการเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าหรือผู้ซื้อจะปฏิบัติตามข้อตกลง

  การใช้เบี้ยปรับและมัดจำมีวัตถุประสงค์ทางกฎหมายเช่นกัน คือเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย ป้องกันความขัดแย้ง และให้ความมั่นใจในการทำธุรกิจ

  สำหรับมัดจำเมื่อฝ่ายที่รับมัดจำปฏิบัติตามข้อตกลง เงินมัดจำจะถูกคืนคืนให้ หรือหักจากผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อข้อตกลงสิ้นสุดลง

  กฎหมายซื้อขายในไทย ที่ต้องรู้เป็นพิเศษคือ

  กฎหมายซื้อขายในไทยมีหลายด้านที่ธุรกิจและผู้ประกอบการควรทราบ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องและป้องกันความขัดแย้งทางกฎหมาย ดังนี้

  กฎหมายการค้าและธุรกิจ

  ปฏิบัติตามกฎหมายการค้าที่รวมถึงการทำสัญญา การแข่งขัน และการต่อรองทางธุรกิจ

  กฎหมายที่เกี่ยวกับภาษี

  รู้จักกับกฎหมายทางภาษีเพื่อประมวลผลภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT), ภาษีเงินได้, และภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ.

  กฎหมายแรงงาน

  ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน, การลา, และสวัสดิการทางแรงงาน.

  กฎหมายการป้องกันการทุจริตและทุจริตทางธุรกิจ

  ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในธุรกิจ และหลีกเลี่ยงความผิดที่อาจเกิดขึ้น.

  กฎหมาย สัญญา

  เข้าใจกฎหมาย สัญญา เพื่อป้องกันข้อขัดแย้งทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำสัญญา

  กฎหมายทรัพย์สิน

  รู้จักกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน การจดทะเบียนทรัพย์สินและสิทธิทางทรัพย์สิน

  กฎหมายความรับผิด

  รู้จักกับกฎหมายความรับผิดที่อาจเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ธุรกิจขาย

  การทราบและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเป็นส่วนสำคัญของการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยทางกฎหมายในบริบททางธุรกิจในประเทศไทย

  สรุป กฎหมาย ซื้อขาย กับธุรกิจ

  กฎหมายซื้อขายในประเทศไทยเป็นแง่กฎหมายที่ธุรกิจควรทราบและปฏิบัติตามอย่างรอบคอบ ประการที่สำคัญสำหรับธุรกิจในเชิงพาณิชย์มีดังนี้

  การปฏิบัติตามกฎหมายซื้อขายในไทยครอบคลุมหลายด้าน เริ่มจากกฎหมายการค้า กฎหมายการจ้างงาน กฎหมายภาษี กฎหมายสัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน การเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางกฎหมายและรักษาสิทธิและสภาพแวดล้อมทางกฎหมายที่ดีสำหรับธุรกิจ

  การทราบกฎหมายการค้าที่รวมถึงการทำสัญญา การต่อรองทางธุรกิจ และการแข่งขันในตลาดมีความสำคัญเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม การเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ที่จะแสดงถึงการจ้างงาน สวัสดิการแรงงาน และการทำสัญญาแรงงาน เป็นสิ่งสำคัญเพื่อบริหารและส่งเสริมความเชื่อถือระหว่างผู้จ้างงานและลูกจ้าง

  ทั้งนี้ การทราบและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษี การป้องกันการทุจริตและทุจริตทางธุรกิจ และทรัพย์สินเป็นส่วนสำคัญของการบริหารธุรกิจในท้องถิ่น การรักษาความปลอดภัยทางกฎหมายเหล่านี้จะช่วยให้ธุรกิจมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพและสามารถป้องกันตนเองจากความเสี่ยงทางกฎหมายได้ดี

  reference : https://www.normthing.com/2024/01/18/business-laws-contract-buy-sell/

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in