เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
Look a Breathe (Series 1 - 2)nimon
#421 สัมมาทิฏฐิ ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระ

 • หนังสือเรื่องสัมมาทิฏฐิ ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระ  ความหลังสำหรับหนังสือเล่มนี้


      ทุกคนมีความหลังกับหนังสือเล่มหนึ่งค่ะ เรามีความเชื่อมั่นแบบนั้น เช่นเดียวกับหนังสือเล่มนี้ เรามีความหลังมาก เราจำได้ว่า เราได้หนังสือเล่มนี้ พร้อมกับภาพของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และเรานำภาพนี้ไปไว้ที่ห้องพักใช้เรียนที่ต่างประเทศ เพื่อเตือนใจตัวเองทุกครั้ง ก่อนที่จะออกไปเรียนหนังสือว่า ให้เรามีสติและสัมปชัญญะทุกครั้ง เช่นเดียวกันกับหนังสือเล่มนี้ที่ทุกอย่างที่ท่านสอนให้เราอยู่ในสติและสัมปชัญญะ และท่านสอนให้เราตั้งใจปฏิบัติธรรม เพื่อพาตัวเองหลุดพ้นไปจากทุกข์ได้อย่างแน่นอนค่ะ


  คำพระพุทธภาษิตที่กล่าวเพื่อให้เห็นสัจจะของชีวิต

  ซึ่งเป็นทางเดียวที่จะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้


  “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา”


       หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับทุกคนและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับคนที่อยากพาตัวเองให้หลุดพ้นจากความทุกข์ อย่างที่หลวงปู่เหรียญเคยกล่าวว่า “ตัวเองควรฝึกใจตัวเองให้หลุดพ้นจากทุกข์ ชีวิตของตัวเองจะรุ่งเรือง”


  “สัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูก

  ชีวิตลูกหลายครั้งก็เดินผิด

  เพราะได้ครูบาอาจารย์สอนใกล้ชิด

  จนรู้ฤทธิ์ถึงใจตรงใจเอย”


  สัมมาทิฏฐิคืออะไร เพื่อนๆรู้ไหม


       พระสารีบุตรเริ่มต้นอธิบายคำว่า “สัมมาทิฏฐิ” อย่างละเอียด โดยแบ่งให้เห็นอย่างชัดเจนว่า “ทำไม ศาสนาพุทธของเราถึงมีความแตกต่างจากศาสนาอื่น” และหากเมื่อเราปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนของเรื่อง “สัมมาทิฏฐิ” ได้ ความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงก็บังเกิดอย่างแน่นอน

       ท่านยังมีการอธิบายถึงสัมมาทิฏฐิเกี่ยวข้องกับอริยสัจ 4 ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค อย่างไร และเกี่ยวข้องไปถึงกฎไตรลักษณ์ คือทุกขัง อนิจจัง อนัตตาได้อย่างไร โดยที่เราเริ่มต้นอ่านและทำความเข้าใจ เราพบว่า ทางของพระพุทธเจ้านั้น ไม่ต้องไปเสียเงินที่ไหน และไม่ต้องไปบุกป่าฝ่าดงหาที่ใด เพราะธรรมะของท่านรวมอยู่ที่กายกับใจนี้นี่เอง


  เหตุใดเราถึงใช้ประโยชน์จากกิเลสได้


       ท่านได้มีการอธิบายเพิ่มเติมถึงการใช้ประโยชน์จากกิเลสไว้ในตอนหนึ่งและเป็นการเขียนที่ดูมีประโยชน์มาก เราเลยขอนำมากล่าวไว้ในที่นี้ ซึ่งก็คือ “มีกิเลสอยู่ต้องใช้กิเลสให้เป็นประโยชน์ เช่น ใช้กิเลสกองโลภะให้เป็นการโลภแสวงบุญกุศล คุณความดี ใช้กิเลสกองโทสะดุว่าตำหนิติเตียนตนเองเมื่อทำไม่ชอบ ดังนี้เป็นต้น”


  ปัญญาในการเอาชนะกิเลส


       ท่านได้กล่าวว่า “ปัญญาที่ไม่ควรประมาทอย่างยิ่ง คือปัญญาการเอาชนะกิเลสหนีไกลกิเลส ไม่ให้กิเลสชนะ ก็คือการก้าวไกลจากกิเลสได้ช่วงหนึ่ง ถ้าเอาชนะกิเลสได้หลายครั้งติดกัน ก็จะก้าวไกลกิเลสได้หลายช่วง จะไกลกิเลสเป็นอันมาก และแม้จะเอาชนะกิเลสได้ทุกครั้ง ก็จะก้าวไกลกิเลสได้ตลอดไป” ดังนั้น การที่จะเอาชนะกิเลส คือการรู้เท่าทันกิเลสและไม่ให้กิเลสมีผลต่อทั้งกาย วาจาและใจของเรา


  แสงประทีปแห่งธรรม


       ท่านอธิบายสรุปสัมมาทิฏฐิก่อนที่จะอธิบายให้เราฟังถึงปฏิจจสมุปบาท ว่า “ธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น จึงต่างเป็นเหตุปัจจัยของกันและกัน” ซึ่งก็คือ “อิทัปปัจจะยะตา คือ เมื่อสิ่งนี้ๆเป็นปัจจัย สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น” และเป็นธรรมที่เกี่ยวข้องกับสัมมาทิฏฐิ โดยท่านได้อธิบายได้อย่างลึกซึ้ง


  หนังสือหลังปกของเรื่องสัมมาทิฏฐิ ตามพระเถราธิบายของท่านสารีบุตรเถระ


       หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่อ่านยากและเข้าใจยาก และต้องใช้เวลาในการอ่านเพื่อทำความเข้าใจ แต่สิ่งสำคัญของการอ่านหนังสือเล่มนี้ให้ได้ผลสำเร็จ คือ การตั้งใจปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องเพื่อเดินไปทางที่เป็นสัมมาทิฏฐิอย่างแท้จริง


  บันไดขั้นต้นของการละกิเลส


  “บันไดขั้นต้นของการทำกิเลสให้หมดจด

  คือ หัวใจของพระพุทธศาสนา”


  Look A Breathe

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in