เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ

MINIMORE MAKERS

Terms and Conditions

Minimore Makers เป็นส่วนของเว็บไซต์ minimore.com ที่เปิดให้สมาชิกเผยแพร่เนื้อหาได้ด้วยตนเองในระบบออนไลน์ โดยสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังนี้

  เงื่อนไขพื้นฐาน

 1. ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาเป็นของสมาชิกผู้เผยแพร่เนื้อหานั้น โดยสมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่เผยแพร่ทั้งหมด
 2. ห้ามเผยแพร่เนื้อหาที่ขัดต่อกฎหมาย ชักชวนให้กระทำสิ่งผิดกฎหมาย หรือเนื้อหาที่กฎหมายห้ามมิให้เผยแพร่
 3. ห้ามเผยแพร่เนื้อหาลามก อนาจาร หรือสร้างความขัดแย้ง
 4. ห้ามอ้างถึงหรือพาดพิงบุคคล สถาบัน องค์กร หรือหน่วยงานใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบุคคล สถาบัน องค์กร หรือหน่วยงานนั้นๆ
 5. ในกรณีที่เผยแพร่เรื่องที่มิใช่เรื่องแต่ง (non-fiction) จะต้องเป็นเรื่องที่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือเป็นเรื่องที่สังคมยอมรับได้ สมาชิกจะต้องไม่เผยแพร่เรื่องหลอกลวง หรือเรื่องที่บอกต่อกันมาโดยไม่ได้รับการตรวจสอบ
 6. ไม่เผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ที่สมาชิกไม่ได้รับสิทธิ์ให้เผยแพร่ได้
 7. เนื้อหาที่เว็บไซต์มีความเห็นว่าขัดต่อเงื่อนไขการใช้งาน จะถูกระงับการเผยแพร่ หรือถูกลบออกจากระบบ
 8. เว็บไซต์จะระงับการใช้งานสมาชิกที่มีพฤติกรรมการใช้งานผิดปกติหรือใช้งานผิดเงื่อนไข
 9. เว็บไซต์อาจเปิดเผยข้อมูลของสมาชิกให้กับหน่วยงานที่ร้องขอตามที่กฎหมายระบุ
 10. ขณะนี้ระบบอยู่ในช่วงทดลองใช้งาน เงื่อนไขการใช้งาน คุณสมบัติของระบบ ข้อมูล และเนื้อหาต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต
 11. สมาชิกระดับโปรจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งจะจัดส่งให้เมื่อทำการลงทะเบียน
 12. เงื่อนไขสำหรับสมาชิกประเภท Makers Pro

 13. สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขพื้นฐานอย่างเคร่งครัด
 14. ราคาของโพสต์ที่ตั้งมีหน่วยเป็นเหรียญ มีมูลค่าเหรียญละ 1 บาท
 15. สมาชิกสามารถตั้งราคาขายของโพสต์ และจำกัดหน้าที่ต้องการให้อ่านฟรีได้ด้วยตนเอง โดยการตั้งราคาจะต้องมีความสมเหตุสมผลกับเนื้อหา หากทางมินิมอร์พบความไม่สมเหตุสมผล ความผิดปกติ หรือมีการร้องเรียน มินิมอร์จะติดต่อเจ้าของโพสต์เพื่อสอบถามข้อมูล และระงับการขายชั่วคราว รวมถึงยับยั้งการจ่ายเงินจนกว่าจะถึงข้อสรุป
 16. บริษัทจะทำรายงานยอดขายให้สมาชิกทุกวันในหน้าเว็บเพจที่บริษัทจัดทำไว้ โดยสมาชิกสามารถเข้าไปดูยอดขายของแต่ละวันได้ในวันถัดไป
 17. รายได้จากโพสต์ของสมาชิกจะถูกหักค่าธรรมเนียมดำเนินการโดยระบบ ในอัตรา 50% ของมูลค่าเหรียญ โดยค่าธรรมเนียมนี้จะถูกใช้เป็นค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ค่าการตลาด การส่งเสริมการขาย และอื่นๆ เพื่อช่วยส่งเสริมการซื้อขายของสมาชิก
 18. ยอดขายของสมาชิกจะถูกเก็บไว้ตรวจสอบอย่างน้อย 7 วัน ก่อนที่จะถูกนำไปรวมกับรายได้สุทธิที่สามารถดำเนินการถอนได้ โดยสมาชิกสามารถทำรายการถอนรายได้ เมื่อมียอดเงินขั้นต่ำ 500 บาท
 19. สมาชิกสามารถทำรายการถอนรายได้ผ่านระบบเดือนละ 2 ครั้ง ในวันที่ 1-2 และวันที่ 16-17 ของเดือน บริษัทจะทำการโอนเงินหลังจากหักภาษี ค่าธรรมเนียมการโอน และอื่นๆ (ถ้ามี) ให้สมาชิกหลังจากนั้นภายใน 7 วันทำการ ทางบัญชีธนาคารที่สมาชิกลงทะเบียนไว้กับบริษัท*
 20. ในกรณีที่มีการร้องเรียน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจตัดสินและระงับข้อพิพาทต่างๆ โดยการตัดสินใจของบริษัทถือเป็นที่สุด
 21. สมาชิกที่มีพฤติกรรมการใช้งานผิดปกติ ใช้งานผิดเงื่อนไข มีเจตนาฉ้อโกง ทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน ทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทจะระงับการใช้งานและไม่รับผิดชอบต่อข้อเสียหายใดๆ ที่ได้เกิดขึ้น รวมถึงอาจเรียกร้องค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่คู่กรณี
 22. * หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เมื่อยอดที่ทำการถอนเกิน 1,000 บาท, ค่าธรรมเนียมโอนเงินสำหรับโอนเข้าบัญชีนอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล, หากวันโอนเงินเป็นวันหยุด จะเลื่อนไปโอนให้ได้ในวันทำการถัดไป