เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
LOOK A BREATHE (Series 3)nimon
#616 มงคลชีวิต (หลักปฏิบัติมงคล ๓๘ ประการของคนดี)


 •       เพื่อนๆทุกคนเคยสวดมนต์มงคลสามสิบแปดประการไหมค่ะ หากเพื่อนๆเคยสวด เพื่อนๆมีความคิดแบบเราไหมว่า แต่ละอันจริงๆมีความหมายว่าอะไรกันแน่ อย่างเช่น คบคนพาล แล้วคนพาลหน้าตาเป็นอย่างไร เป็นต้น


  “หนังสือเล่มนี้จะตอบโจทย์ข้อสงสัยทุกอย่าง”


  “มงคลทั้งหมดสามสิบแปดประการ

  บ่งถึงการณ์ที่เล่าถึงเรื่องราว

  และเล่าเรื่องมากมายพร้อมกับสาว

  ให้รู้เรื่องราวความหมายที่นี้”        มงคล ๓๘ ประการนั้นสำคัญอย่างไร และเหตุใด ทำไม ทุกคนควรรู้ว่า มงคล ๓๘ ประการนั้นมีความหมายว่าอย่างไร ดังนั้น วันนี้เราจะมารู้จักมงคลทั้งหลายเหล่านี้กัน ได้แก่

  . อย่าคบคนพาล เพราะคนพาลมีหน้าตาเป็นคนทุจริตสาม ได้แก่ กายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต ดังนั้น หากเราคบคนพาลเช่นนี้ ก็ย่อมนำพาความเสื่อมมาให้

  ๒. คบบัณฑิต บัณฑิตจะต่างจากคนพาลตรงที่บัณฑิตประกอบด้วยสุจริตสาม ได้แก่ กายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต ดังนั้น หากเราคบบัณฑิต เราย่อมพบความเจริญเป็นแน่แท้

  ๓. การบูชาบุคคลที่ควรบูชา อย่างเช่น บิดามารดา เป็นต้น

  ๔. การอยู่ในประเทศอันสมควร อย่างเช่น ประเทศที่เหมาะแก่ทำการค้าขาย ประเทศที่คนดีอยู่ ประเทศที่พระพุทธศาสนาเจริญ เป็นต้น และเราแอบมีคำถามว่า 


  “ตอนนี้ประเทศไทยเป็นประเทศอันสมควรหรือไม่”  ๕. ผู้ที่เคยทำบุญมาก่อน คือ ผู้ที่ทำทศบารมี ๑๐ ประการ ได้แก่ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา และอุเบกขา

  ๖. การตั้งต้นไว้ชอบทั้งกาย วาจา และใจ

  ๗. ความเป็นพหูสูตร คือ ผู้คงแก่การเรียน

  ๘. การที่มีศิลปวิชาที่เชี่ยวชาญสาขาใดสาขาหนึ่งที่เรียนมา  ๙. เป็นผู้อยู่ในระเบียบวินัยในการใช้ชีวิต

  ๑๐. เป็นผู้กล่าววาจาสุภาษิต ด้วยวาจาสุภาพและอ่อนหวาน

  ๑๑.การบำรุงบิดามารดา

  ๑๒. สงเคราะห์บุตร

  ๑๓. สงเคราะภรรยา

  ๑๔. การทำงานไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง

  ๑๕. การให้ทาน  ๑๖. การประพฤติธรรม

  ๑๗. การสงเคราะห์ญาติ

  ๑๘. การประกอบการงานที่ไม่มีโทษ ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดจารีต ไม่ผิดประเพณี และไม่ผิดศีลธรรม

  ๑๙. การงดเว้นจากบาปทั้งปวง

  ๒๐.การงดเว้นจากการดื่มน้ำเมา

  ๒๑. การเป็นผู้ไม่ประมาทในการประพฤติธรรม

  ๒๒. การรู้จักสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่

  ๒๓. การเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน  ๒๔. ความสันโดด คือ ผู้เลี้ยงง่าย อยู่ง่าย

  ๒๕. ความกตัญญู

  ๒๖. การฟังธรรมตามกาล

  ๒๗. ขันติ คือ ความอดทน อดกลั้นต่อความลำบาก

  ๒๘. ความสงบเสงี่ยม

  ๒๙.​ การได้เห็นสมณะ ผู้สงบ

  ๓๐. การสนทนาธรรมตามกาลสมัย

  ๓๑. การบำเพ็ญตบะ มีความเพียรเผากิเลส

  ๓๒. การประพฤติพรหมจรรย์  ๓๓. การเห็นแจ้งในอริยสัจสี่

  ๓๔. การทำนิพพานให้แจ้ง

  ๓๕. ความเป็นผู้มีจิตไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมแปด

  ๓๖. ความเป็นผู้มีจิตไม่เศร้าโศก

  ๓๗. ความไม่มีกิเลสในใจ คือละทิ้งซึ่งโลภ โกรธ หลง และราคะ

  ๓๘. การเป็นผู้มีจิตเกษม คือ ผู้ที่เข้าถึงพระรัตนตรัยอย่างต่อเนื่อง

        

       มงคลทั้งหมดสามสิบแปดประการนี้สำคัญอยู่ หากใครทำได้ทุกข้อและทุกวัน ทุกคนก็จะพบแต่เรื่องความเจริญ และเจริญทั้งกายและใจที่ดีงามต่อไป


  “มงคลทั้งหมดนี้หากใครทำได้

  ชีวิตไฉนย่อมพบแต่ความดี

  และพบแต่เรื่องราวมากมายนี่

  พบเรื่องดีเรื่องเจริญอันศรีสุข”


        เราได้ทำภาพยนต์ขนาดสั้นมาให้เพื่อนๆทุกคนได้เรียนรู้ว่า มงคล ๓๘ ประการ หน้าตาเป็นแบบไหน และทุกคนทำมงคล ๓๘ ประการให้เกิดขึ้นได้อย่างไร ดังนั้น หากเพื่อนๆทุกคนสงสัยในข้อไหนของมงคล ๓๘ ประการ ทุกคนสอบถามเราได้เลยค่ะ  “หากใครทำมงคลสามสิบแปดประการ

  แล้วชีวิตจะพบแต่ความเจริญทุกประการ”


       เราขอจบการรีวิวสั้นๆให้กับเพื่อนๆทุกคนอ่านและดู เพราะเราตั้งใจทำรีวิวนี้เพื่อเป็นพุทธบูชา และเพื่อเป็นประโยชน์อันสูงสุดแก่ผู้ได้อ่านและได้ดูภาพยนตร์ขนาดสั้นค่ะ เราหวังว่า เพื่อนๆทุกคนจะได้ประโยชน์การปฏิบัติบูชาในครั้งนี้ค่ะ  LOOK A BREATHE

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in