เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
คู่มือปฏิบัติการการบริหารสถานการณ์วิกฤติภาคการท่องเที่ยว
 • รีวิวเว้ย (1370) สิ่งที่หลายคนไม่คาดคิดและอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญ โดยเฉพาะเมื่อช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนหรือการท่องเที่ยว กลไกการป้องกันตัวหรือการรับมือกับเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ อาจจะหย่อนลงตามกลไกการป้องกันตัวของบุคคล แต่เรื่องที่ควรให้ความสำคัญคือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นจากช่วงเวลาที่ผู้คนหย่อนความสนใจหรือหย่อนการเตรียมความพร้อมในหลายครั้งมันมักนำมาซึ่งความเสียหายต่าง ๆ ที่ยากจะประเมิน อย่างกรณีที่เคยเกิดขึ้นอย่าง สึนามิ หรือการล่มของเรือเฟอร์รี่ฟินนิกซ์ และเรือเซเรนิตา ที่นำมาซึ่งความสูญเสียและความเสียหายต่อชีวิตของผู้คนในช่วงเวลาของการท่องเที่ยวพักผ่อนหน่อยใจ เมื่อเป็นเช่นนั้นการให้ความสำคัญในเรื่องของมาตรการที่มีต่อความเสียงภัยที่ทาบทับอยู่กัลภาคส่วนของการท่องเที่ยวจึงมีความสำคัญยิ่ง
  หนังสือ : คู่มือปฏิบัติการการบริหารสถานการณ์วิกฤติภาคการท่องเที่ยว
  โดย : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
  จำนวน : 82 หน้า
  .
  "คู่มือปฏิบัติการการบริหารสถานการณ์วิกฤติภาคการท่องเที่ยว" ตัวเล่มงานวิจัยที่เป็นผลผลิตของโครงการวิจัย แผนงานวิจัยการพัฒนาคู่มือบริหารสถานการณ์วิกฤติในการจัดการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารสถานการณ์วิกฤติภาคการท่องเที่ยว ที่มุ่งเน้นศึกษาในเรื่องของมาตรการ แผนงาน ในการบริหารตัดการวิกฤติในด้านการจัดการท่องเที่ยวของประเทศไทย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ศึกษาทบทวนระบบการทำงาน รวมไปถึงเพื่อเป็นคู่มือในการดำเนินงานในเรื่องของการรับมือวิกฤติในภาคการท่องเที่ยวของไทย
  .
  โดยเนื้อหาของ "คู่มือปฏิบัติการการบริหารสถานการณ์วิกฤติภาคการท่องเที่ยว" แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักอันได้แก่ (1) บทนำ ที่ว่าด้วยเรื่องของความสำคัญและปัญหาที่นำมาสู่ขอบเขตของคู่มือฯ (2) ระบบการจัดการสาธารณภัยของไทย กลไกและโครงสร้างการบริหารวิกฤติ และ (3) แนวทางการดำเนินงานของการบริหารจัดการภาวะวิกฤติภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทย ครอบคลุมเรื่องของการบริหารวิกฤติในภาคการท่องเที่ยวทั้งในมิติของกลไกในการรับมือกับวิกฤติดังกล่าวและรวมไปถึงเรื่องของโครงสร้างและบริบทของสถาบันที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เห็นภาพ ขั้นตอน วิธีการและแนวทางในการจัดการปัญหาในเรื่องของวิกฤติในภาคการท่องเที่ยว สำหรับเนื้อหาของ "คู่มือปฏิบัติการการบริหารสถานการณ์วิกฤติภาคการท่องเที่ยว" แบ่งเป็นดังนี้
  .
  บทที่ 1 บทนำ
  .
  บทที่ 2 ระบบการจัดการสาธารณภัยของไทย
  .
  บทที่ 3 กลไกการบริหารสถานการณ์วิกฤติด้านการท่องเที่ยว (คณะกรรมการนโยบาย)
  .
  บทที่ 4 แนวทางจัดตั้งองค์กรปฏิบัติในการบริหารสถานการณ์วิกฤติด้านการท่องเที่ยว
  .
  บทที่ 5 แนวทางการดำเนินงานในระยะเตรียมพร้อมเข้าสู่สถานการณ์ (Readiness/Preparedness)
  .
  บทที่ 6 แนวทางการดำเนินงานเมื่อเข้าสู่สถานการณ์ (ระยะการจัดการวิกฤติ) (Response)
  .
  บทที่ 7 แนวทางการดำเนินงานในระยะฟื้นฟู (Recovery)
  .
  เนื้อหาทั้ง 7 บทของ "คู่มือปฏิบัติการการบริหารสถานการณ์วิกฤติภาคการท่องเที่ยว" ช่วยฉายให้เห็นถึงความสำคัญและจำเป็นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับวิกฤติที่อาจจะเกิดขึ้นในภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทย ทั้งในรูปแบบของการทบทวนความสำคัญ มาตรการ วิธีการ กระทั่งการออกแบบคู่มือ เครื่องมือและขั้นตอนในการรับมือและบริหารจัดการกับวิกฤติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in