เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
การคัดค้านผลการเลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง By ฐากูล ศิริยุทธ์วัฒนา
 • รีวิวเว้ย (1368) การเลือกเป็นหนึ่งในเครื่องมือชิ้นสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แต่ในขณะเดียวกันการเลือกตั้งก็มิใช่ข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าประเทศที่มีการจัดการเลือกตั้งนั้นจะปกครองในระบอบ "ประชาธิปไตย" คล้ายกันกับการที่ไม่สามารถตัดสินประเทศที่มีรัฐธรรมนูญว่าเป็นประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้เช่นเดียวกัน เนื่องด้วยการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นมีองค์ประกอบที่ต้องให้ความสนใจและเอาใจใส่มากไปกว่ารูปแบวที่เป็นฉากหน้าของผลลัพธ์ อาทิ การเลือกตั้งหรือการลงประชามติ หากแต่องค์ประกอบอื่น ๆ ที่อยู่รายรอบกิจกรรมอย่างการเลือกตั้งหรือการทำประชามติจะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าประเทศหนึ่ง ๆ นั้นประครองในระบอบประชาธิปไตยหรือไม่
  หนังสือ : การคัดค้านผลการเลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
  โดย : ฐากูล ศิริยุทธ์วัฒนา
  จำนวน : 192 หน้า
  .
  "การคัดค้านผลการเลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง" งานวิจัยที่มุ่งศึกษาในเรื่องของการตรวจสอบความสุจริตและเที่ยงธรรมของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) โดยเน้นการวิเคราะห์เนื้อหาไปที่เรื่องของการวิเคราะห์ระบบคดีเลือกตั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อค้นหาหลักการที่สำคัญในการก่อตั้งระบบการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิรูปกฎหมายวิธีพิจารณาคดีเลือกตั้ง และการพัฒนาระบบประชาธิปไตยโดยผู้แทนในประเทศไทย
  .
  โดยเนื้อหาของ "การคัดค้านผลการเลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง" ด้วยความที่เป็ยรายงานวิจัย ทำให้โครงของหนังสืออยู่ในรูปแบบเดียวกันกับรูปแบบของงานวิจัย อันประกอบไปด้วยโครงสร้างการเขียนที่กำหนดให้มี หลักการ เหตุผล ระเบียบวิธีวิจัย กรอบแนวคิด และสรุปผลของการวิจัย ซึ่งเนื้อหาของ "การคัดค้านผลการเลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง" แบ่งเป็นดังนี้
  .
  บทที่ 1 ระเบียบวิธีวิจัย 
  .
  บทที่ 2 หลักพื้นฐานว่าด้วยการเลือกตั้ง
  .
  บทที่ 3 การคัดค้านผลการเลือกตั้งในต่างประเทศ (ฝรั่งเศสและเยอรมนี)
  .
  บทที่ 4 การตรวจสอบความสุจริตและเที่ยงธรรมของการเลือกตั้งในประเทศไทย
  .
  บทที่ 5 บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ
  .
  "การคัดค้านผลการเลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง" แสดงให้เห็นข้อที่น่าสนในประการหนึ่งในเรื่องของการคัดค้านผลการเลือกตั้ง โดยเฉพาะในเรื่องของการตรวจสอบความสุจริตเทียงธรรมของการเลือกตั้งในประเทศไทย ที่ดูจะมีปัญหาอันเนื่องมาจากการทำความเข้าใจขอบข่ายของคำว่า "ความสุจริต" และ "ความเที่ยงธรรม" ที่ดูจะให้น้ำหนักกับเรื่องที่แตกต่างออกไปจากต่างประเทศที่ถูกหยิบยกมากล่าวถึงในงานชิ้นนี้ อาจเรียกได้ว่า "การคัดค้านผลการเลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง" ช่วยให้เราเห็นถึงวิธีการ ขั้นตอนและความสำคัญของการคัดค้านผลการเลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แต่ในขณะเดียวกันก็ชวนให้เราตั้งข้อสงสัยกับการให้ค่าในเรื่องดังกล่าวในระบบของประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกัน
  .
  สามารอ่านเนื้อหาของ "การคัดค้านผลการเลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง" ฉบับเต็มได้ที่ http://bitly.ws/JWzv

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in